Ο καταναλωτισμός στη σύγχρονη κοινωνική θεωρία

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται η θεωρία ενός από τους μεγαλύτερους σήμερα θεωρητικούς των κοινωνικών επιστημών για τον καταναλωτισμό. Ταυτόχρονα, η παρουσίαση αυτή συμπεριλαμβάνει την ανάλυση βασικών αξόνων της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς για τον Bauman η σύνδεση του καταναλωτισμού με τις βασικές ορίζουσες της σύγχρονης κοινωνίας είναι ουσιώδης. Μέσα σε αυτό το συνεχές θεωρητικών προτάσεων έχει ιδιαίτερη θέση η θεωρία του Z. Bauman. Ο Bauman κάνει λόγο για την Καταναλωτική Κοινωνία εννοώντας μια κοινωνία στην οποία οι συνθήκες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και των προσωπικών επιλογών διαμορφώνονται μέσα από κανονιστικές αρχές που κυρίαρχα νοηματοδοτούνται με βάση τη δυνατότητα και επιθυμία για συνεχή κατανάλωση. Ο καταναλωτισμός λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της θεωρίας δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό φαινόμενο αλλά μια πραγματικότητα που προσδιορίζει την εμφάνιση και εμπέδωση ποικίλων κοινωνικών φαινομένων.

Ο καταναλωτισμός στη σύγχρονη κοινωνική θεωρία : τομές στο έργο του Z. Bauman / Χρήστος Ν. Τσιρώνης.Θεσσαλονίκη : Μπαρμπουνάκης, 2013.295σ. : 21εκ.

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας