ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΥΑΛΟΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας προτίθεται να αντικαταστήσει την δίφυλλη αυτόματη συρόμενη υαλόθυρα  στην κεντρική είσοδο του κτιρίου της και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει  σχετική  προσφορά, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Τον τύπο της προτεινόμενης υαλόθυρας,
  • Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της,  λαμβάνοντας υπόψιν:

ότι η επισκεψιμότητα στο κτίριο και συνεπώς και η χρήση της υαλόθυρας είναι μεγάλη (περίπου 500 άτομα καθημερινά) και ότι οι διαστάσεις των (2) υπαρχόντων συρόμενων φύλλων είναι 1,07χ2,24 μ./έκαστο,

  • Επιπρόσθετες  λειτουργίες (π.χ. λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε διακοπή ρεύματος, αθόρυβο της λειτουργίας της, δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου, κλπ)
  • Απαραίτητες  πιστοποιήσεις (σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα)
  • Κόστος αγοράς και τοποθέτησης,
  • Χρόνο παράδοσης σε ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας,
  • Τα σχετικά με την εγγύηση  (χρονικό διάστημα, τομείς αναφοράς, εξασφάλιση εύρεσης  ανταλλακτικών  που πιθανόν να απαιτηθούν).

Προϋπολογισμός 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Είδος διαγωνισμού: Απευθείας ανάθεση
Υποβολή προσφοράς: Έως το Σάββατο  22/10/2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@libver.gr

Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει το συνολικό κόστος προμήθειας και τοποθέτησης της υαλόθυρας.

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις.

Το παρόν έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Δ.Κ.Β.Βέροιας.

Πληροφορίες: Καργατζή Ελένη, τηλ. 23310-24494

Σημείωση: Σας αποστέλλουμε συνημμένα  φωτογραφίες από τη θέση στην οποία είναι τοποθετημένη η προς αντικατάσταση αυτόματη υαλόθυρα και σας ενημερώνουμε ότι είναι επιτρεπτή και η επί τόπου αυτοψία.

Η πρόσκληση με φωτογραφίες σε μορφή αρχείου PDF

 

Για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη

Αντώνιος Γκαλίτσιος

Αναπληρωτής Διευθυντής

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 11 Οκτωβρίου 2016
in Προσκλήσεις για Προσφορές
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας