Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δ.Κ.Β.Β. συμφωνεί με  τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Αρ. 83064/ΙΖ αρ. φύλλου 1173/20 Αυγούστου 2003) και ανανεώνεται όταν είναι απαραίτητο,  με στόχο να εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών της Βιβλιοθήκης  πάντα με τη χρήση  της νέας τεχνολογίας.

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας δανείζει βιβλία, περιοδικά, DVD, CD-ROM, παιχνίδια για το PC, XBOX, PLAYSTATION,  KINDLES και TABLETS. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα φωτοτύπησης υλικού της και πρόσβασης στο διαδίκτυο ( Internet ) με Wi-Fi σύνδεση. Η Βιβλιοθήκη επίσης δίνει τη δυνατότητα  κράτησης  δανεισμένου υλικού εκτός του πληροφοριακού. Το υλικό που δε δανείζεται βρίσκεται  στη διάθεση του κοινού για χρή­ση στους χώρους της και περιλαμβάνει: σπάνι­α βιβλία, χάρτες, πληροφοριακά βιβλία, εφη­μερίδες, πρόσφατα τεύχη περιοδικών.

Κάρτα μέλους

Κάθε πολίτης του νομού της Ημαθίας μπορεί να γίνει μέλος της Βιβλιοθήκης δωρεάν. Τα παι­διά κάτω των 13 ετών γίνονται μέλη της Βιβλι­οθήκης αφού πρώτα οι γονείς τους συμπλη­ρώσουν τη σχετική αίτηση και την υπογρά­ψουν. Εκδίδεται κάρτα μέλους για φορείς, όταν πρόκειται για σχολεία, ΚΑΠΗ, Συλλόγους κλπ. Η απώλεια κάρτας – μέλους χρεώνεται με 1,50 €. Κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης υπο­χρεούται να ακολουθεί τους κανόνες λειτουρ­γίας της, να επιστρέφει τα δανεισμένα “τεκμήρια ” κανονικά, να πληρώνει τα πρόστιμα ( όπου επιβάλλεται ) και να φροντίζει να αντικαθιστά κατεστραμμένα ή απολεσθέντα τεκμήρια από υπαιτιότητά του.

Αντικατάσταση χαμένου βιβλίου, περιο­δικού και οπτικοακουστικού υλικού

Σε περίπτωση καταστροφής / απώλειας βιβλίου, περιοδικού ή άλλου υλικού, ο αναγνώστης οφείλει να το αντικαταστήσει με τον ίδιο τίτλο, ή να πληρώσει την αξία του με την τρέχουσα τιμή στο Internet, αφού ενημερώσει τον αρμόδιο υπάλληλο.

Όροι Δανεισμού

Ο δανεισμός και η επιστροφή του υλικού γίνεται απα­ραίτητα με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Τα βιβλία δανείζονται για 20 ημέρες, με δυνατότητα 2 συνεχόμενων δεκαήμερων ανανεώσεων ε­κτός αν υπάρχει κράτηση από άλλον αναγνώστη. Τα πε­ριοδικά δανείζονται για έξι ημέρες με δυνατότητα μιας εξαήμερης ανανέωσης εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Οι μα­θητές Δημοτικού μπορούν να δανειστούν μέχρι 5 βιβλία, 2 περιοδικά και 1 dvd. Οι υπόλοιποι μέχρι 8 βιβλία, 5 περιοδικά, 3 dvd και 2 CD-ROM.

Πρόστιμα

Μαθητές Δημοτικού: 0,10 € για κάθε ημέρα καθυστέ­ρησης περιοδικού ή βιβλίου. Υπόλοιποι: 0,10 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης περιοδικού ή βιβλίου. Για το οπτικοακουστικό υλικό είναι 0,30 € για κάθε μέρα. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να στερήσει το δανεισμό υλικού της σε άτομα που έχουν οφειλές από καθυστερήσεις τεκμηρίων και γενικώς δεν ακολου­θούν τους κανόνες λειτουργίας της, στην κατεύθυνση πάντα της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της προς το αναγνωστικό της  κοινό.

Άλλες υπηρεσίες

Η Βιβλιοθήκη παρέχει:

  • Δωρεάν πρόσβαση στο Internet με WiFi σύνδεση
  • Χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος και εκτυπωτή με κάρτες των 2,40€ & 4,80 € ( 0,07 € σελίδα Α4)
  • Μεμονωμένες εκτυπώσεις ή φωτοτυπίες χωρίς αγορά κάρτας χρεώνονται (0,10 € η ασπρόμαυρη Α4, 0,50 € η έγχρωμη Α4)
  • Δυνατότητα εκτύπωσης σε 3D εκτυπωτή
  • Skype συνομιλία
  • Scanner

Κανονισμός δανεισμού οπτικοακουστικού υλικού

 Η Βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή DVD και CD- ROM που μπορεί­τε να δανειστείτε για 3 και 6 ημέρες, αντίστοιχα.

Τα ενήλικα  μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα να δανειστούν μέχρι και 3 DVD. Τα παιδιά  Δημοτικού, έχουν δικαίωμα να δανειστούν 1 μόνο DVD  και μόνο κινούμενα σχέδια. Για το δανεισμό DVD κινουμένων σχεδί­ων, η χρέωση είναι 0,50 € για 3 ημέρες,  για όλα τα υπόλοιπα η   χρέωση είναι 1,00€ για 3 ημέρες. Τα εκπαιδευτικά DVD δανείζονται δωρεάν για 3 ημέρες.

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας Ο/Α υλικού, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ή να καταβάλει στη Βιβλιοθήκη το ακριβές αντίτιμο της αξίας του με την τρέχουσα τιμή στο INTERNET. Η Βιβλιοθήκη δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καταστροφή της συσκευής του DVD του μέλους της εξαιτίας της χρήσης του DVD που του έχει δανείσει.

Σε περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής των DVD’s , CD-ROM’s, XBOX games κλπ., σημειώνεται το πρόστιμο των 0,30 € για κάθε ημέρα αργοπορίας.

Ανανέω­ση του δανεισμού σ’ αυτό το υλικό  δε γίνεται.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας