Πολιτική αποδοχής και διάθεσης δωρεών

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας χαιρετίζει και ενθαρρύνει  τη δωρεά βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο  εμπλουτίζει τη συλλογή της και εξυπηρετεί τους σκοπούς  της, όπως αυτοί διατυπώνονται στο Νόμο περί Βιβλιοθηκών και στο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών.

            Η Βιβλιοθήκη επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί δωρεά ή δωρεές, που κρίνεται  ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες και τους σκοπούς της. Αν της ζητηθεί, η Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωμένη να απαντήσει γραπτώς για τους λόγους άρνησης της δωρεάς και να προτείνει άλλες βιβλιοθήκες, ή φορείς στους οποίους θα μπορεί να προωθηθούν οι απορριπτόμενες δωρεές.

            Οι δωρεές των βιβλίων και του οπτικοακουστικού υλικού γίνονται αποδεκτές με την προϋπόθεση ότι αποτελούν πλέον τμήμα της συλλογής της Βιβλιοθήκης και ότι η Βιβλιοθήκη είναι υπεύθυνη για τον τρόπο και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνει η ενσωμάτωσή τους στην υπόλοιπη συλλογή. Δωρεές που κρίνεται ότι δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης είναι δυνατόν μεταγενέστερα να διατεθούν σε άλλους φορείς ή να ανταλλαγούν με υλικό  άλλων Βιβλιοθηκών.

            Μια ευχαριστήρια επιστολή αποστέλλεται πάντα στο δωρητή όταν η δωρεά περιλαμβάνει περισσότερα από 50 τεκμήρια, η οποία  αποτελεί ταυτόχρονα πιστοποιητικό παραλαβής των δωριζόμενων τεκμηρίων.

            Σε περίπτωση αποδοχής μεγάλης δωρεάς  απαιτείται πάντα απόφαση της Εφορείας της Βιβλιοθήκης μετά από εισήγηση του Διευθυντή.

            Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται επίσης δωρεές χρηματικού ποσού και εκδίδει αντίστοιχα γραμμάτιο είσπραξης για το δωρητή.

            Η Βιβλιοθήκη, κατά διαστήματα και ανάλογα με τα αιτήματα που υπάρχουν, μπορεί να  προχωρά σε δωρεές υλικού  ή σε μακροχρόνιο δανεισμό του σε σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, ιδρύματα και άλλους φορείς, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού και τη διάδοση της ανάγνωσης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της​ δωρεάν στα μέλη της. Στήριξε και στηρίζει την επιτυχημένη λειτουργία της και στην υποστήριξη που της παρέχουν μεμονονωμένοι ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά σωματεία. Σας προσκαλούμε να ενισχύσετε οικονομικά είτε συγκεκριμένες δράσεις είτε συνολικά το έργο της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη:
Ασπασία Τασιοπούλου
Τηλ. 2331024494
Mail: aspasia@libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας