Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Πολυμέσων | MediaLab

Το Εργαστήρι Πολυμέσων (Media Lab) παρέχεται μόνο σε μέλη της Βιβλιοθήκης άνω των 16 ετών που είναι κάτοχοι αστυνομικής ταυτότητας.

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης από 14 έως 16 ετών δύνανται να κάνουν χρήση του χώρου μόνο όταν συνοδεύονται από έναν υπεύθυνο ενήλικο άνω των 18 ετών, ο οποίος συμπληρώνει την Αίτηση Κράτησης και την Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης του Εργαστηρίου Πολυμέσων, ώστε να έχει ενημερωθεί για τις κυρώσεις σε περίπτωση φθοράς του εξοπλισμού του χώρου. Ο/η υπεύθυνος ενήλικος θα πρέπει να είναι παρόν/ούσα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου κράτησης του χώρου.

Για τη χρήση του χώρου, απαιτείται προηγουμένως κράτηση αυτού, όπου ο ενδιαφερόμενος χρήστης συμπληρώνει την Αίτηση Κράτησης (προ-κράτηση). Η Αίτηση Κράτησης συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Μετά την συμπλήρωση της Αίτησης Κράτησης, ένας υπάλληλος της Βιβλιοθήκης επικοινωνεί με email με τον ενδιαφερόμενο χρήστη για να επιβεβαιωθούν η ημέρα και η ώρα κράτησης του Εργαστηρίου Πολυμέσων, γι’ αυτό θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της αίτησης να δοθεί από τον χρήση μία έγκυρη διεύθυνση email. Εάν η κράτηση του χώρου δεν επιβεβαιωθεί μέσω email μετά την Αίτηση Κράτησης, η κράτηση του χώρου δεν ισχύει.

Στην Αίτηση Κράτησης ζητείται ο σκοπός χρήσης του χώρου, ο αριθμός των  προσώπων που θα συμμετέχουν (με μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τα 4 άτομα, βλ.  παρακάτω), τα ονόματα των προσώπων της ομάδας που θα συμμετέχουν στην κράτηση, οι ηλικίες τους και ο αριθμός της κάρτας μέλους της Βιβλιοθήκης. Επίσης, ζητούνται η ημερομηνία και οι ώρες κράτησης του χώρου (με μέγιστη αρχική κράτηση τις τρεις ώρες, βλ. παρακάτω). Επίσης, ζητείται το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου της κράτησης (για κάθε ομάδα που θέλει να κάνει χρήση του χώρου ορίζεται πάντα ενας υπεύθυνος) και ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας. Ο υπεύθυνος της κράτησης μίας ομάδας αναλαμβάνει την ευθύνη τόσο της ορθής χρήσης του χώρου, όσο και της αποκατάστασης σε περίπτωση φθοράς, γι’ αυτό και είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται στο Εργαστήρι Πολυμέσων την ημέρα και ώρα της κράτησης του χώρου από αυτόν και την ομάδα του.

Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης του χώρου μέσω email, ο υπεύθυνος χρήστης που διεξήγαγε την κράτηση του Εργαστηρίου Πολυμέσων προσέρχεται στη Βιβλιοθήκη την ημέρα και ώρα κράτησης του χώρου με την αστυνομική του ταυτότητα και την κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης.

Πριν ο υπεύθυνος χρήστης (και η ομάδα του) εισέλθει στον χώρο του Εργαστηρίου Πολυμέσων, του δίνεται από τον υπάλληλο της Βιβλιοθήκης μία Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης του Εργαστηρίου Πολυμέσων, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου χρήστη και αναγράφονται οι κυρώσεις σε περίπτωσης φθοράς του εξοπλισμού. Αν η κράτηση είναι για ομάδα, τότε συμπληρώνονται και τα ονόματα των προσώπων της ομάδας. Η Δήλωση αυτή υπογράφεται από τον υπεύθυνο χρήστη και η Βιβλιοθήκη τη διατηρεί στο αρχείο της. Εάν ο χρήστης το επιθυμεί, η Βιβλιοθήκη του δίδει ένα φωτοτυπημένο αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που υπέγραψε.

Εάν για κάποιον λόγο ο υπεύθυνος χρήστης θέλει να ακυρώσει την κράτησή του, μπορεί να το κάνει μέσω email στο medialab@libver.gr.

Ένας χρήστης ή μία ομάδα χρηστών μπορεί να κάνει κράτηση του χώρου μία φορά την εβδομάδα. Η κράτηση του χώρου μπορεί να γίνει μέχρι και δύο εβδομάδες πριν την ζητούμενη ημερομηνία χρήσης του χώρου.

Επιπλέον, πριν την κράτηση του χώρου, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι χρήστες να έχουν παρακολουθήσει μία μισάωρη ξενάγηση – Orientation Session – στο χώρο από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Πολυμέσων. Για να συμμετάσχει σε ένα Orientation Session, ο ενδιαφερόμενος χρήστης συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email του στη φόρμα Orientation Sessions, κι επιλέγει μία από τις προσφερόμενες ημερομηνίες και ώρες συμμετοχής. Η φόρμα αυτή βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Η συμπλήρωση των στοιχείων του στην φόρμα κατοχυρώνει στον χρήστη μία θέση συμμετοχής στο επιλεγμένο Orientation Session.

Σε περίπτωση που ένας χρήστης δεν παρευρεθεί στο χώρο, ενώ έχει δηλώσει συμμετοχή σε ένα Orientation Session ή έχει κάνει μία κράτηση του Εργαστηρίου Πολυμέσων (η οποία έχει επιβεβαιωθεί με email), και δεν έχει πρηγουμένως ενημερώσει τον υπεύθυνο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης για την ακύρωση, τότε αυτομάτως ο χρήστης αυτός χάνει το δικαίωμα να δηλώσει συμμετοχή σε ένα Orientation Session και να κάνει κράτηση του Εργαστηρίου Πολυμέσων για τις επόμενες δύο εβδομάδες από την ημέρα που είχε κάνει τη δήλωση/κράτηση.

Σε περίπτωση που ο χώρος είναι διαθέσιμος, ο ενδιαφερόμενος χρήστης – εφόσον έχει ήδη παρακολουθήσει ένα Orientation Session – μπορεί να κάνει την κράτηση λίγα λεπτά πριν τη χρήση του χώρου.

Ο μέγιστος αριθμός προσώπων μίας ομάδας που μπορεί να προσέλθει στο χώρο κατά την διάρκεια μίας κράτησης είναι τα 4 άτομα.

Μετά από κράτηση του χώρου,  η αργοπορημένη προσέλευση που ξεπερνάει τα 15 λεπτά δίνει το δικαίωμα στη Βιβλιοθήκη να διαθέσει το Εργαστήρι Πολυμέσων σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο χρήστη μέσα στις ώρες που έκλεισε ο αργοπορημένος χρήστης, οπότε η κράτησή του ακυρώνεται.

Η Βιβλιοθήκη δεν φέρει ευθύνη για την διατήρηση των αρχείων των χρηστών στον υπολογιστή iMac. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι ευθύνη των χρηστών να αποθηκεύουν τα αρχεία τους σε δικό τους αποθηκευτικό μέσο (σκληρό δίσκο, φλασάκι, κτλ). Ο iMac είναι συμβατός με αποθηκευτικά μέσα σε μορφές FAT32, MS-DOS (FAT) και ExFAT.

Η Βιβλιοθήκη αδειάζει και τακτοποιεί τα αρχεία του iMac κάθε εβδομάδα, και μέσα σε αυτή την διαδικασία διαγράφει κάθε φάκελο που δημιουργήθηκε από τους χρήστες της. Αυτό συμβαίνει για να διατηρούνται σε τάξη τα χρήσιμα αρχεία και να καθαρίζει ο σκληρός από αχρησιμοποίητο υλικό.

Ο χρήστης του Εργαστηρίου Πολυμέσων πρέπει να έχει ήδη σώσει το project  του στο αποθηκευτικό του μέσο όταν ο χρόνος της κράτησής του έχει τελειώσει. Αυτό συνεπάγεται ώστε ο χρήστης να μεριμνεί και να ξεκινάει την μεταφορά των αρχείων του 15′ πριν την λήξη του χρόνου κράτησής του.

Είναι απαραίτητο ο κάθε χρήστης να αφήνει το χώρο στην πρέπουσα τάξη για τον επόμενο χρήστη. Γι’ αυτό, πριν την έξοδό του από το χώρο,  θα πρέπει να έχει φέρει τα μηχανήματα σε “μηδενικά σημεία” (default positions) και να τοποθετεί τα όργανα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική τους θέση. Αυτό προϋποθέτει ότι οι χρήστες πρέπει να ξεκινάνε την τακτοποίηση του εξοπλισμού τουλάχιστον 10’ πριν την λήξη του χρόνου κράτησής τους.

Σε περίπτωση που ο χώρος είναι ελεύθερος μετά από τη λήξη του χρόνου κράτησης, ο χρήστης  μπορεί να ζητήσει παράταση του χρόνου κράτησης (10’ πριν τελειώσει ο χρόνος της κράτησής του) από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Πολυμέσων έως και μιάμιση ώρα.

Χρήστες της βιβλιοθήκης που φοράνε βηματοδότη ή χρησιμοποιούν συσκευή ενίσχυσης της ακοής, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το Εργαστήρι Πολυμέσων. Αυτό ορίζεται έτσι διότι δημιουργείται παρεμβολή μεταξύ των συχνοτήτων των διαφόρων ηλεκτρικών σημάτων, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις ηλεκτρονικές συσκευές.

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει καθυστερημένα τεκμήρια και δεν τα έχει επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη, δεν μπορεί να κάνει κράτηση του χώρου.

Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο με τσάντα. Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά του αντικείμενα σε αποθηκευτικό χώρο που θα του υποδείξει ο υπεύθυνος υπάλληλος της Βιβλιοθήκης  πριν εισέλθει στο χώρο του Εργαστηρίου Πολυμέσων (η Βιβλιοθήκη παρέχει ντουλαπάκια με κλειδί στους χρήστες της/lockers).

Ο χώρος επιτηρείται από κλειστό κύκλωμα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών.

Απαγορεύεται ο καφές και η τροφή στο χώρο.

Επιτρέπεται μόνο το νερό σε μπουκάλι.

Το Εργαστήρι Πολυμέσων λειτουργεί αποκλειστικά μέσα στις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.  

Για την καταγραφή της συχνότητας χρήσης του χώρου κρατούνται στατιστικά στοιχεία.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στο τέλος του χρόνου κράτησης του χώρου, και πριν αποχωρήσει ο υπεύθυνος χρήστης της κράτησης, ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Πολυμέσων διεξάγει έλεγχο στο χώρο (καλώδια, μικρόφωνα, οθόνη, έπιπλα, ηχεία, κλπ.)

Σε περίπτωση φθοράς, ο χρήστης ή ο υπεύθυνος της ομάδας χρηστών που διεξήγαγε την κράτηση και υπέγραψε την Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης του Εργαστηρίου Πολυμέσων είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει εξολοκλήρου τη ζημία, πληρώνοντας σε ευρώ το ποσό της τρέχουσας τιμής της συσκευής που υπέστη τη ζημιά και παραλαμβάνωντας την αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης. Χρήστης που αρνείται να αποκαταστήσει μία ζημιά δικής του ευθύνης αποκλείεται από τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης σε κάθε χώρο.

Οι κυρώσεις αυτές αναγράφονται στην Αίτηση Κράτησης, στην Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης του Εργαστηρίου Πολυμέσων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της​ δωρεάν στα μέλη της. Στήριξε και στηρίζει την επιτυχημένη λειτουργία της και στην υποστήριξη που της παρέχουν μεμονονωμένοι ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά σωματεία. Σας προσκαλούμε να ενισχύσετε οικονομικά είτε συγκεκριμένες δράσεις είτε συνολικά το έργο της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη:
Ασπασία Τασιοπούλου
Τηλ. 2331024494
Mail: aspasia@libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας