Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου Πολυμέσων

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας δεν περιλαμβάνει στο προσωπικό της άτομο με εξειδικευμένη γνώση/πτυχίο ηχολήπτη, ο οποίος θα ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του εξοπλισμού και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του χώρου του Εργαστηρίου Πολυμέσων (Media Lab). O Κανονισμός Λειτουργίας του διαμορφώνεται ως εξής:

Η Δ.Κ.Β.Βέροιας συνεχίζει να παρέχει δωρεάν τον χώρο του Εργαστηρίου Πολυμέσων (Media Lab) στα μέλη της που είναι άνω των 16 ετών και κάτοχοι αστυνομικής ταυτότητας, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του χώρου και η χρήση του εξοπλισμού γίνεται από έναν από εγκεκριμένο από την Βιβλιοθήκη ηχολήπτη. Οι ηχολήπτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο του Εργαστηρίου Πολυμέσων (Media Lab) της Βιβλιοθήκης θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

    • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ενός από τα παρακάτω εκπαιδευτικά ιδρύματα α) Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης β) Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  γ) Οποιοδήποτε τμήμα Παραγωγής Ήχου από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δ) Πιστοποίηση στην ειδικότητα “Ηχολήπτης” από Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ).
    • Να έχουν παρακολουθήσει μία εικοσάλεπτη περιήγηση του χώρου και του εξοπλισμού (Orientation Session), όπου και θα αξιολογούνται οι δεξιότητες τους.
    • Να έχουν ενημερωθεί για τον Κανονισμό Λειτουργίας του χώρου και αποδέχονται να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε φθορά προκληθεί στον εξοπλισμό με δική τους υπαιτιότητα.
    • Να αποδέχονται ότι δεν έχουν καμία αξίωση για χρηματική αμοιβή από τη Βιβλιοθήκη.

Οι ηχολήπτες που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την έγκριση της Βιβλιοθήκης για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χώρο του Εργαστηρίου Πολυμέσων (Media Lab) θα πρέπει να συμπληρώσουν και να στείλουν στην βιβλιοθήκη την Aίτηση Eνδιαφέροντος που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να μην παραχωρήσει την έγκρισή της για τη χρήση του Εργαστηρίου Πολυμέσων (Media Lab) αν διαπιστώσει ότι δεν εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του χώρου και η σωστή λειτουργία του εξοπλισμού. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί τους ηχολήπτες με τα προαναφερόμενα προσόντα και να μην τους εντάσσει στον κατάλογο με τους εγκεκριμένους ηχολήπτες χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση της απόφασής της, εξυπηρετώντας κατά προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον.

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο του Εργαστηρίου Πολυμέσων (Media Lab) θα πρέπει να συμπληρώνουν την φόρμα ενδιαφέροντος για κράτηση του χώρου που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης (https://www.libver.gr/medialab-booking/). Η Βιβλιοθήκη θα επικοινωνεί μαζί τους για να τους δώσει στοιχεία επικοινωνίας των εγκεκριμένων ηχοληπτών, με τους οποίους από κοινού θα χρησιμοποιούν τον χώρο του Εργαστηρίου Πολυμέσων (Media Lab). Η Βιβλιοθήκη δε φέρει καμία υποχρέωση για την πληρωμή του ηχολήπτη.

Η κράτηση του χώρου κατοχυρώνεται μετά από συνεννόηση του ενδιαφερόμενου χρήστη με τον εγκεκριμένο ηχολήπτη.

Ο υπεύθυνος ηχολήπτης αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την ορθή χρήση του χώρου και του εξοπλισμού και υπογράφει από κοινού με τον χρήστη μία Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης του Εργαστηρίου Πολυμέσων, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία τους και αναγράφονται οι κυρώσεις σε περίπτωσης φθοράς του εξοπλισμού.

Οι χρήστες του Εργαστηρίου Πολυμέσων (Media Lab) υποχρεούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του υπεύθυνου ηχολήπτη ώστε να εξασφαλίζετε η ορθή χρήση του χώρου και του εξοπλισμού και σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο. Σε περίπτωση που προκληθεί φθορά με υπαιτιότητα του υπεύθυνου ηχολήπτη ή του χρήστη είναι υποχρεωμένοι (στο βαθμό που ευθύνεται ο καθένας), να αποκαταστήσουν εξ’ ολοκλήρου τη ζημία, πληρώνοντας σε ευρώ το κόστος της επισκευής ή της αντικατάστασης -σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή-, της συσκευής, του μηχανισμού, του εξαρτήματος ή του υλικού που υπέστη τη ζημία, παραλαμβάνοντας την σχετική απόδειξη είσπραξης.

Ένας χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση του χώρου όσες ώρες την εβδομάδα επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί ο χώρος από τον ίδιο χρήστη παραπάνω από 2 ημέρες συνεχόμενα. Ο χρήστης μπορεί να ανανεώσει την κράτηση του, εφόσον ο χώρος είναι διαθέσιμος και δεν έχει κρατηθεί από άλλον χρήστη. Η κράτηση του χώρου μπορεί να γίνει μέχρι και δύο εβδομάδες πριν την ζητούμενη ημερομηνία χρήσης του χώρου.

Ο μέγιστος αριθμός προσώπων μίας ομάδας που μπορεί να προσέλθει στο χώρο ταυτόχρονα κατά την διάρκεια μίας κράτησης είναι τα 5 άτομα.

Η Βιβλιοθήκη δεν φέρει ευθύνη για την διατήρηση των αρχείων των χρηστών στον υπολογιστή iMac. Γι” αυτόν τον λόγο, είναι ευθύνη των χρηστών να αποθηκεύουν τα αρχεία τους σε δικό τους αποθηκευτικό μέσο (σκληρό δίσκο, φλασάκι, κτλ). Ο iMac είναι συμβατός με αποθηκευτικά μέσα σε μορφές FAT32, MS-DOS (FAT) και ExFAT.

Είναι απαραίτητο ο κάθε ηχολήπτης να αφήνει το χώρο στην πρέπουσα τάξη για τον επόμενο χρήστη. Γι’ αυτό, πριν την έξοδό του από το χώρο, θα πρέπει να έχει φέρει τα μηχανήματα σε «μηδενικά σημεία» (default positions) και να τοποθετεί τα όργανα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική τους θέση. Αυτό προϋποθέτει ότι οι χρήστες πρέπει να ξεκινάνε την τακτοποίηση του εξοπλισμού τουλάχιστον 10’ πριν την λήξη του χρόνου κράτησής τους.

Χρήστες της βιβλιοθήκης που φοράνε βηματοδότη ή χρησιμοποιούν συσκευή ενίσχυσης της ακοής, δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το Εργαστήρι Πολυμέσων. Αυτό ορίζεται έτσι διότι δημιουργείται παρεμβολή μεταξύ των συχνοτήτων των διαφόρων ηλεκτρικών σημάτων, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις ηλεκτρονικές συσκευές.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος χρήστης του Εργαστηρίου Πολυμέσων έχει καθυστερημένα τεκμήρια και δεν τα έχει επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη, δεν μπορεί να κάνει χρήση του χώρου.

Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο με τσάντα. Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά του αντικείμενα σε αποθηκευτικό χώρο που θα του υποδείξει ο υπεύθυνος υπάλληλος της Βιβλιοθήκης πριν εισέλθει στο χώρο του Εργαστηρίου Πολυμέσων (η Βιβλιοθήκη παρέχει ντουλαπάκια με κλειδί στους χρήστες της/lockers).

Ο χώρος επιτηρείται από κλειστό κύκλωμα με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών.

Απαγορεύεται ο καφές και η τροφή στο χώρο.

Επιτρέπεται μόνο το νερό σε μπουκάλι.

Το Εργαστήρι Πολυμέσων λειτουργεί αποκλειστικά μέσα στις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Για την καταγραφή της συχνότητας χρήσης του χώρου κρατούνται στατιστικά στοιχεία.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στο τέλος του χρόνου κράτησης του χώρου, και πριν αποχωρήσει ο υπεύθυνος ηχολήπτης της κράτησης, ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Πολυμέσων από την πλευρά της Βιβλιοθήκης διεξάγει έλεγχο στο χώρο (καλώδια, μικρόφωνα, οθόνη, έπιπλα, ηχεία, κλπ.)

Σε περίπτωση φθοράς, ο υπεύθυνος ηχολήπτης και ο υπεύθυνος της ομάδας χρηστών που διεξήγαγαν την κράτηση και υπέγραψαν την Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης του Εργαστηρίου Πολυμέσων (στο βαθμό που ευθύνεται ο καθένας) είναι υποχρεωμένοι να αντικαταστήσουν εξολοκλήρου τη ζημία, πληρώνοντας σε ευρώ το κόστος της επισκευής ή της αντικατάστασης -σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή-, της συσκευής, του μηχανισμού, του εξαρτήματος ή του υλικού που υπέστη τη ζημία, παραλαμβάνοντας την σχετική απόδειξη είσπραξης.

Οι κυρώσεις αυτές αναγράφονται στην Αίτηση Κράτησης, στην Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης του Εργαστηρίου Πολυμέσων, καθώς και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της δωρεάν στα μέλη της. Στήριξε και στηρίζει την επιτυχημένη λειτουργία της και στην υποστήριξη που της παρέχουν μεμονωμένοι ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά σωματεία. Σας προσκαλούμε να ενισχύσετε οικονομικά είτε συγκεκριμένες δράσεις είτε συνολικά το έργο της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη:

Ασπασία Τασιοπούλου
Τηλ. 2331024494
E-mail: aspasia@libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας