Φόρμα Ενδιαφέροντος για Κράτηση Media Lab


Πριν  οι υπεύθυνοι, ηχολήπτης και χρήστης (καθώς και η ομάδα), εισέλθουν στο χώρο του Εργαστηρίου Πολυμέσων, τους δίνεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης μία Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης του Εργαστηρίου Πολυμέσων για υπογραφή, όπου συμπληρώνονται τα στοιχεία του υπεύθυνου ηχολήπτη και χρήστη, καθώς και αναγράφονται οι κυρώσεις σε περίπτωσης φθοράς.

Σε περίπτωση φθοράς, ο υπεύθυνος ηχολήπτης και ο υπεύθυνος της ομάδας χρηστών που διεξήγαγαν την κράτηση και υπέγραψαν την Υπεύθυνη Δήλωση Κράτησης του Εργαστηρίου Πολυμέσων (στο βαθμό που ευθύνεται ο καθένας) είναι υποχρεωμένοι να αντικαταστήσουν εξολοκλήρου τη ζημία, πληρώνοντας σε ευρώ το κόστος της επισκευής ή της αντικατάστασης -σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή- της συσκευής, του μηχανισμού, του εξαρτήματος ή του υλικού που υπέστη τη ζημία, παραλαμβάνοντας την σχετική απόδειξη είσπραξης.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας